GAR ondersteuning

Met als doel om het optimale inzicht te verkrijgen in welk (voornamelijk beeld) materiaal er nu al dan niet over Katendrecht bekend en (ten behoeve van onze openbare site en beeldbank) beschikbaar is, heeft het Gemeentearchief Rotterdam desgevraagd (en met dank aan de deelgemeente Feijenoord die dit door middel van Poen voor je Plan mogelijk maakte) halverwege 2011 twee dagen betaalde ondersteuning geleverd. Aangezien een van de doelstellingen van Stichting Historisch Katendrecht is dat al het beschikbare materiaal over Katendrecht voor iedereen kosteloos toegankelijk is, wordt op voorliggende pagina vermeld wat is aangereikt. (Overigens vergt de uitwerking van deze resultaten nog vele, vele jaren werk, aangezien het GAR zich in deze twee beschikbare dagen natuurlijk moest beperken tot het bieden van contouren en het aanreiken van ingangen). Het is overigens prettig om te constateren dat het GAR deze ondersteuning in goede samenwerking tussen de diverse afdelingen heeft aanpakt. Als er (akk) staat vermeld, is de desbetreffende aktie verricht of is op grond van de informatie verdere aktie niet (meer) relevant. Als ergens (nvt) staat vermeld, dan is verdere aktie op dat punt niet (meer) van toepassing of niet (meer) relevant.

Afkortingen:
SZ      = Studiezaal
wpk’s = kleine 10×15 foto’s in de laden in de Studiezaal
(en dit zijn vooral repro’s van originele tekeningen
en kaarten in depot)

 1. naast het richtinggevend materiaal dat door de GAR-ondersteuning is aangereikt is er natuurlijk ook nog heel wat materiaal te onderzoeken dat ‘gewoon’ via de site en de Studiezaal te vinden was
  Daartoe is onze stichting ook vrijwel wekelijks in het gemeentearchief te vinden, waar wij gestructureerd zo’n beetje alle dossiers waar Katendrecht in voorkomt, doorspitten. En al het materiaal dat daarvooor in aanmerking komt en dat binnen de regels van het copyright valt, wordt vervolgens ook op of via onze site op internet toegankelijk gemaakt.
 2. omschrijving van wat nu precies door de oorlog over Katendrecht verdwenen is
  1. (akk) GAR: kaartmateriaal en technische tekeningen/bouwtekeningen uit de periode 1900-1940, vanwege de brand door het bombardement in mei 1940 in het Stadstimmerhuis aan het Haringvliet / Oosterkade (en dus níet aan de Scheepsmakershaven), vlakbij het Maasstation
  2. (akk) GAR: vermoedelijk alle hinderwetvergunningen uit de periode 1918-1940
  3. (akk) GAR: archief van de Kamer van Koophandel Rotterdam uit de periode 1936-1944
 3. check kaartmateriaal, met name uit de tijd dat Kdr op de route Parijs – Amsterdam lag, uit de tijd van de buitenverblijven, uit de tijd pal vóór het graven van de Maashaven – stel omstreeks 1895 – en uit de tijd vóór de stadsvernieuwing
  en kijk hier voor wat dit ‘in kaart brengen’ o.a. opgeleverd heeft

  1. GAR: check deelgemeente Charlois archiefnr 1450
  2. (akk) GAR: er is uit 1810 een Kaart der postroutes van het voormalig Koninkrijk Holland; zie XXX 33.01
  3. GAR: check de archieven van families met buitenplaatsen in Katendrecht
  4. (akk) GAR: zie de Grote Historische Atlas uit de periode ca 1839-1859, 1:50.000, S6 E 18
  5. GAR: er is de ‘kaart De Jongh’ met daarop aangegeven de buitenverblijven; zie Rotterdam 1:2.500 GW 1886, 1975-1110 of  I 97
  6. GAR: diezelfde ‘kaart De Jongh’ geeft dus een overzicht van vóór het graven van de Maashaven
  7. GAR: zie ook de diverse kaarten van diverse jaren Topografische Dienst 1:25.000 blad 502, bijvoorbeeld XXX 42-9
  8. GAR: zie de Grote Historische Atlas uit ca 1890, 1:25.000, S6 E 20
  9. (akk) GAR: zie ook de kaart uit 1903 met ingetekende huisnumemrs, Rotterdam 1:2.500 GW 1903, I 138.02
  10. GAR: check Havenbedrijf archiefnr 589 (vanaf 1932)
  11. GAR: uit de tijd van vóór de stadsvernieuwing is er de kaart uit 1959 van Gemeentewerken 1:5.000 blad 22, 1968-1405
  12. GAR: check de aparte registers van het Politiearchief op de bureaus Tolhuislaan / Paul Krügerstraat
  13. GAR: check de dossiers van Vreemdelingenzaken, bijvoorbeeld over Chinezen
  14. GAR: check het archief van de Afdeling Drankwet / bijzondere wetten
  15. GAR: verder is er, door te spelen met trefwoorden (als Katendrecht, Nieuwe Maas, gemeentegrenzen, Feijenoord, stadsvernieuwing, volkshuisvesting, Hillepolder, waterhuishouding, bruggen, rioleringen bar’s, winkels, Veerhaven, Rijnhaven, Maashaven, Charlois, Katendrechtsehaven, verdedigingswerken, diverse straatnamen, namen van diverse oude herbergen, et cetera, et cetera), een lijst met ruim 70 potentiële vindplaatsen van wellicht bruikbare kaarten en plattegronden ontstaan
 4. check de luchtfoto’s, inclusief de eigen GAR opnamen (want die geven door de tijd heen een prima beeld van de veranderingen)
  en click hier voor een aantal fraaie opnamen

  1. (akk) GAR: wpk’s (in SZ) > luchtfoto’s in PAN-nummering 85
  2. (akk) GAR: grotere formaten f en mg T en G (in Depot) > luchtfoto’s in PAN-nummering 85
 5. check stratengidsen c.a.
  1. bekend zijn natuurlijk de adresboeken 1895/1939 en het telefoonboek 1915
   1. GAR: alle Rotterdamse telefoonboeken vanaf 1899 liggen op de SZ ter inzage (en het doorwerken van deze boeken is dus een heftig ‘monnikenwerk’, aangezien de ingang immers op naam en niet op straatnaam is)
   2. GAR: adresboeken vermelden niet iedereen, bijvoorbeeld geen mensen die per week huur betaalden
  2. welk materiaal heeft de straatnaam als ingang?
   1. GAR: wpk’s (in SZ) straatfoto’s
   2. (akk) GAR: grotere formaten f en mg (in Depot) op wijk (26) en dan straatnaam
  3. hernoemingen van straten
   1. GAR: Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam 1914 (zie het literatuuroverzicht)
  4. hernummeringen van straten
   1. (akk) GAR: zie ook de kaart uit 1903 met ingetekende huisnumemrs, Rotterdam 1:2.500 GW 1903, I 138.02; deze moet dus met eventuele andere ingetekende kaarten vergeleken worden (en dat moet dus nog gedaan worden)
  5. zijn er andere bronnen buiten het GAR bekend?
   1. (nvt) bevolkingsregister per huis per straat: archiefnr 494.03 inv.nr 394B, 333-338 en 1092
   2. (nvt) bevolkingsregister per gezin: archiefnr 494.03 inv.nr 394C, 379-383, archiefnr 10 inv.nr 72 en archiefnr 2 inv.nr 38
   3. (nvt) kiezerslijsten archiefnr 10 inv.nr 73 en archiefnr 2 inv.nr 386-38
   4. (nvt) woningkaarten met gezinshoofden en inwonenden: 968.07, geordend op straatnaam; NB: de gegevens vanaf 1950 zijn níet openbaar
         
 6. check interessante documenten uit de Katendrechtse ontwikkelingen, bijvoorbeeld het oudste document waar de naam – hoe ook gespeld – in voorkomt, de verlening van zelfstandigheid of documenten over inlijving en annexatie
  1. GAR: de oudste naamsvermelding is niet bekend
  2. GAR: veranderingen rond 1800 en over de zelfstandigheid zijn te vinden in de nationale archieven
  3. GAR: de annexatie door Charlois is te vinden in de notulen van de vergaderingen van B&W en de gemeenteraad van zowel Katendrecht als Charlois, alsmede de diverse boeken zoals bijvoorbeeld (akk) J.Nieuwenhuis Van Poort tot Poort (1961)
  4. (akk) GAR: een goede bron is ook de lijst met artikelen, boeken en inventarissen van Arie van der Schoor, zo hier en daar met informatie van elders aangevuld, zoals nu opgenomen in ons literatuuroverzicht; dit overzicht moet nog nader doorgewerkt worden
 7. check archieven die wel bestaan, maar nog niet (geheel) verwerkt zijn, zoals een aantal van de 84 treffers op ‘Katendrecht’, Dienst van Stadsontwikkeling – ROS – dS+V – met heel veel materiaal,Gemeentewerken – met heel veel kaartmateriaal en foto’s,Havenbedrijf – met heel veel foto’s, et cetera
  1. (akk) GAR: een goede bron is de lijst met artikelen, boeken en inventarissen van Arie van der Schoor, zo hier en daar met informatie van elders aangevuld, zoals nu opgenomen op ons literatuuroverzicht; dit overzicht moet nog nader doorgewerkt worden
 8. check of er eventueel archieven zijn die eveneens interessant kunnen zijn, zoals bedrijven, bijvoorbeeld Acuraat, Barzilay, Bon & Mees, Bonda, Bontenbal, Braat, Breijer, Co-op Meelfabriek, Codrico, Deka, Dessel, Diekmeier, Diekmeijer, Dura, Es & Co, Exelcior, Furness, Hanno, Gdemeentelijke Handelsinrichtingen, Gendt & Loos, Graaf, Groeneboom, HAL, Halk, Hazelzet, Hensen & Harthuizen, Holland American Cotton Oil, Houstra, Hudig & Veder, Junius, Korenschoof, Kristal, Latenstein, Lems & Co, Levant, Maasveem, Machinefabriek Katendrecht, Müller, Nemag, Niepoort, Noest, Nossent, Okkes, Oosterom, Oranjepers, Provimi, Roerade, Rommenhöller, Rotterdamsche Koel- en Vrieshuizen, Santen, Santos, Schouten Vleeschwarenfabriek, Seaport Terminals, Simonis, Sinjorgo, Smit Machinefabriek, Smitfort Staal, Steenkolen, Steinweg, SVZ, Thomsen, Thomson, Transmarinde, Uranium Steamship Company, Vebe, Veldhoen, Veltenaar & Stevedores, Verenigde Brandstoffen, Versluys, VKM, Vles & Zn, Wammesie, Wautier & Faro, Welzenes, Weweler, Wunnik, Yamaha, Zannis, instanties als Brandweer of Politie (vanwege hun velerlei bemoeienis), instanties als de GGD (vanwege wellicht ingevulde straatnamenlijsten) Nederlandse Spoorwegen (vanwege hun emplacementen en o.a. de doorgaande lijn waar nu de Maashaven ligt) 
  1. GAR: het archief van de Kamer van Koophandel Rotterdam zit tot 1921 bij het GAR (archiefnr 72) en daarna bij het Nationaal Archief (maar de periode 1936-1940 is verloren gegaan)
  2. GAR: het archief van de hinderwetvergunningen zit tot 1818 in archiefnr 766, daarna tot 1943 in archiefnr 2 inv.nr 507 (alhoewel de archiefstukken 1918-1940 vermoedelijk verloren zijn gegaan) en daarna bij de DCMR
  3. GAR: bouwvergunningen zijn toegankelijk op adres via www.mijnadres.org; de periode 1904-1940 is verloren gegaan (vanwege eerdergenoemde brand in het Stadstimmerhuis in mei 1940)
  4. GAR: verder zijn er archieven van diverse secretarieafdelingen vanaf 1895, inclusief taken die naderhand door takken van dienst werden overgenomen (zoals bijvoorbeeld de Dienst Marktwezen voor drank- en horecavergunningen)
  5. GAR: pas in de 20ste eeuw kreeg Katendrecht een eigen kerkgebouw, zodat de inwoners van Katendrecht tot die tijd kerkelijk onder Charlois vielen
 9. check of er oude telefoonboeken zijn; op internet staande (niet gedigitaliseerde, wel geïndexeerde) telefoonboeken van 1915 en 1950; bij het Museum voor Communicatie liggen alle telefoonboeken van Rotterdam vanaf 1900 (m.u.v. 1950 t/m 1956 en 1958 en 1959) ter inzage 
  1. (akk) GAR: in de SZ liggen alle Rotterdamse telefoonboeken vanaf 1899 ter inzage (en het doorwerken van deze boeken is dus een heftig ‘monnikenwerk’, aangezien de ingang immers op naam en niet op straatnaam is)
 10. check verhandelingen over Katendrecht die niet als zodanig zijn uitgegeven of niet meer te vinden zijn
  1. (akk) GAR: een goede bron is de lijst met artikelen, boeken en inventarissen van Arie van der Schoor, zo hier en daar met informatie van elders aangevuld, zoals nu opgenomen in ons literatuuroverzichtdit overzicht moet nog nader doorgewerkt worden  
 11. check de periodieke contemporaine fotosessies
  1. GAR: wpk’s (in SZ) straatfoto’s
  2. GAR: grotere formaten f en mg (in Depot) op wijk (26) en dan straatnaam
 12. dan nog een creatieve ronde: waar zou nog wat kunnen zitten?
  (en hier zijn alle GAR suggesties opgenomen, ook als het soms een ‘open deur’ was):

  1. foto- en prentbriefkaartverzamelaars als Leo van Hoek, H.Klaassen, Arnold Tak, Ben Verhagen, H.A.Voet
  2. check gepleegd of lopend onderzoek naar Katendrechtse fotografen of fotografen die Katendrecht gefotografeerd hebben – wellicht dat diafragmafilms verder kan helpen
  3. het RKD heeft de collectie van Wally Elenbaas
  4. er zijn in Amsterdam nogal wat Chinese restaurants die gerund worden door nazaten van Katendrechtse Chinezen – wellicht hebben zij nog oud materiaal over Katendrecht
  5. Stichting Historisch Charlois
  6. ontsloten of gedeeltelijk ontsloten GAR-fotocollecties als die van Von Bardy, Arie Groeneveld, Lex de Herder, Het Vrije Volk
  7. (akk) een goede bron is ook de lijst met artikelen, boeken en inventarissen van Arie van der Schoor, zo hier en daar met informatie van elders aangevuld, zoals nu opgenomen in ons literatuuroverzicht; dit overzicht moet nog ader doorgewerkt worden.

[weer terug naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s