ssRt archief 2

INFORMATIEAVONDEN AAN DE BEWONERS VAN KATENDRECHT OVER DE SS ROTTERDAM

Er zijn diverse informatieavonden over de komst van het stoomschip geweest. In de beginfase waren er nogal wat vragen die ondertussen al lang zijn opgelost; vandaar dat zeker niet alle verslagen hier zijn opgenomen (zo we die al ter beschikking hadden).

Zie hier het verslag van de bewonersbijeenkomst van 21 november 2005 (zoals ons 22-12-2009 aangeleverd door de Deelgemeente Feijenoord en waaruit wij vanwege de privacy de namen van de vragenstellers verwijderd hebben)


Verslag informatieavond over Inrichtingsplannen kade en ontsluiting op Katendrecht, gehouden op 21 november 2005

Inleiding door Laura Zwaneveld (Deelgemeente Feijenoord)

Er hebben eerder twee bewonersavonden plaatsgevonden; een over de inrichtingsplannen in Katendrecht Zuid en een over de Milieu Effectrapportage (MER) en het vrijstellingsplan voor het aanmeren van het stoomschip De Rotterdam. Aan de bewoners is toegezegd dat we naar de wijk zouden terugkomen, zodra er meer bekend zou zijn over verkeersintensiteiten en milieueffecten van verschillende varianten. Dat moment is nu aangebroken. De bewoners worden vanavond middels 4 presentaties langs de resultaten van het proces van de inrichtingsplannen geleid. Onderstaand kort de hoofdpunten van de presentaties:

Presentatie 1    Rob Hagens (De Rotterdam)

Er wordt een toelichting op het programma van De Rotterdam gegeven:

 • ·         Er komen 7 restaurants
 • ·         Conferentie voorzieningen
 • ·         Logeer faciliteiten
 • ·         Een short stay-hotel
 • ·         Ongeveer 100 leerwerkplaatsen van het Albeda college
 • ·         Er wordt gerekend op 500.000 bezoekers
 • ·         Transport via bootjes (tenders) voeren een (groot) deel van de bezoekers aan.

Presentatie 2    Joeri Viergever (Deelgemeente Feijenoord)

Met betrekking tot de komst van De Rotterdam lopen er twee belangrijke procedures tegelijkertijd.

 • De IP-procedure: over de inrichtingsplannen (IP’s) voor de wegen aan de zuidzijde van Katendrecht heeft op 25 oktober 2004 een bewonersavond plaatsgevonden. Omdat er toen veel vragen werden geuit over het verkeer richting het schip, zijn de verkeersintensiteiten en de daarmee samenhangende milieueffecten onderzocht en wordt deze informatie vanavond aan u gepresenteerd. Na de avond zal het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord een besluit nemen over het vaststellen van de inrichtingsplannen en zal daarna met de voorbereiding van de uitvoering worden gestart.
 • De vrijstellingsprocedure en daaraan gekoppeld de MER-procedure: Om het schip permanent aan te mogen meren aan het 3e Katendrechtse hoofd, moeten op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer de zogenaamde vrijstellingsprocedure worden doorlopen en moet een MER worden opgesteld. Op 7 januari 2005 heeft hierover een inspraakavond plaatsgevonden. Over het vervolg van deze procedure wordt begin 2006 een bewonersavond georganiseerd. Dan zal ook het bouwplan van de entreegebouwen worden gepresenteerd en het inrichtingsplan voor de parkeerplaats.

Presentatie 3    Eugene de Beer (Peuts)

Na een korte uitleg over het waarom van de Milieu Effect Rapportage (MER) wordt ingegaan op de verkeerskundige onderzoeken in de MER en de milieuconsequenties daarvan. Binnen de MER zijn vier scenario’s onderzocht:

 • Huidige situatie met betrekking tot het huidige verkeer.
 • Autonome ontwikkeling (de ontwikkeling van het verkeer zonder schip, maar met nieuwbouw)
 • Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)
 • Voorkeurs alternatief van de gemeente

Naar verwachting zullen in het begin 800.000 bezoekers per jaar naar het schip komen. Dit zal binnen enkele jaren afzakken naar een gemiddelde van 500.000 bezoekers per jaar. Deze mensen komen voor 60% met de auto, 20% met de tenders over het water, 10% met het OV en 10% anders. Dit resulteert in 1300 voertuigen per dag, ofwel 2600 voertuigbewegingen (heen en terug) per etmaal. Met volgende verdeling:

 • Dag:    1200
 • Avond: 1200
 • Nacht;  200

Hierbij wordt gestreefd naar een minimale hinder van autoverkeer. Daartoe zal onder andere op eigen terrein worden geparkeerd. Er wordt een parkeerplaats met 600 plaatsen aangelegd. Uit de berekeningen blijkt dat er bij topdrukte maximaal 602 tot 604 parkeerplaatsen nodig zijn.

De autonome ontwikkeling (als er in Rivierkwartier het beoogd aantal woningen zou worden gerealiseerd) komt volgens de berekeningen op 1375 voertuigen en 2750 voertuigbewegingen per etmaal. Met de volgende verdeling:

 • Dag:    2000
 • Avond: 450
 • Nacht;  300

Op basis van deze getallen zijn het aantal gehinderde woningen bij de volgende varianten berekend:

 • Variant 1: Brede Hilledijk, Tolhuislaan, Walhallalaan, heen en terug;.
 • Variant 2: Nieuwe weg langs de kade in het polsgebied, Brede Hilledijk, Tolhuislaan, Maashavenkade, heen en terug;
 • Variant 3: Volledig langs de kade heen en terug.
 • Variant 4: heen via variant 2 en terug via variant 3.

Dit levert volgende resultaten voor geluid:

variant 1           25.6%              170 woningen

variant 2           26.4%              176

variant 3           27.5%              183

variant 4           26.7%              187

Autonoom        25.5%              170      

Voor luchtkwaliteit is er nauwelijks verschil, wel is er lichte voorkeur voor variant 1.

Op basis van deze resultaten is variant 1 het MMA.

De voorkeursvariant van de gemeente is variant 2, omdat deze het beste aansluit op het masterplan buitenruimte van Katendrecht. In feite het MMA met 2e aansluiting in de pols vanwege een goede bereikbaarheid en in plaats van de Walhallalaan de toegang via de kade omdat de Walhallalaan autoluw is ingericht.

Presentatie 4    Onnie Tjia (dS+V)

Voor de route richting het schip zijn 3 inrichtingsplannen opgesteld die onderling samenhangen en op elkaar aansluiten.

Het eerste inrichtingsplan: het Polsgebied

 • Er komt een rijweg op de zuidelijke kade.
 • Het plan is ruim van opzet met gescheiden voetpad, fietspad en rijweg.
 • De kade zelf is autovrij en bedoeld als wandelgebied, voorzien van bomen.
 • De kade wordt ingericht met graniet keien en punaise markering voor de fietspaden.

Het tweede inrichtingsplan: het Laankwartier

Kade

 • Kade is hetzelfde ingericht als kade in het polsgebied (zonder rijweg)
 • Dubbele bomenrij
 • Aantal zitplekken met banken

Brede Hilledijk

 • De Brede Hilledijk krijgt hetzelfde beeld als de Dordtselaan d.w.z. hoge band en groene middenberm, aparte fietspaden.
 • De locatie van de rijbanen en bomen zijn aangepast zodat de bestaande bomen behouden kunnen worden. Dit is naar aanleiding van verzoeken van bewoners.
 • Bij de realisatie wordt in eerste instantie om de garageboxen heen gebouwd. Dit is een tijdelijke situatie.

Het derde inrichtingsplan: het Parkkwartier

 • Het wandelgebied op de kade is ingericht als de andere 2 delen.
 • De rijweg op de kade is een 30 km zone. Daarom worden er geen fietsstroken aangelegd.

Vragen

Waarom niet gelijk vragen beantwoorden? Dit is toch veel levendiger en to the point?

Antwoord: Op deze manier krijgt iedereen de gelegenheid om vragen te stellen.

Schip: Voorsteven naar Nieuwe Maas gericht of naar Maashaven?

Antwoord: Voorsteven richting Maashaven. Vanwege uitzicht op de Maas en niet op AVR.

 1. 1.       Hoe wordt voorkomen dat de bezoekers van De Rotterdam in de wijk parkeren?
 2. 2.       Wordt het parkeerterrein van De Rotterdam ook nog gebruikt voor evenementen?

Antwoord 1: Parkeren voor het schip zal plaatsvinden op 3e Katendrechtsehoofd (600 parkeerplekken). Waarschijnlijk wordt betaald parkeren in de wijk ingevoerd waarbij het tarief samenhangt met het tarief voor het schip.

Antwoord 2: De eigenaren van het schip willen niet dat er grootschalige evenementen op het parkeerterrein komen, omdat dan onder andere niet voldoende parkeerplaatsen overblijven voor bezoekers van het schip.

Hoe wordt geborgd dat de bezoekers van de SS Rotterdam niet in de bestaande wijk parkeren? Bijvoorbeeld als ze de weg niet vinden of als de grote parkeerplaats vol is.

Antwoord: Dat is nooit helemaal te voorkomen, maar we proberen dat wel te voorkomen, vooral door de inzet van de tenders.

Ik heb niets vernomen van eventueel milieu impact van het schip zelf. M.n. geluidsuitstraling (party’s) en lichtuitstraling ’s avonds/ ’s nachts. De dichtbij zijnde woningen kunnen hiervan hinder ondervinden.

Antwoord: Dit is wel onderzocht in de MER, maar vanavond niet gepresenteerd. Hiervoor wordt een aparte avond georganiseerd.

 1. 1.       Hoe verhouden zich de aantallen voertuigbewegingen: toename SS Rotterdam, woningbouw na 10 jaar. t.o.v. huidige aantallen.
 2. 2.       Het punt waar de 2 verkeersstromen samenkomen bij de Tolhuislaan geeft ongetwijfeld oponthoud. Is er gekeken naar doorstroming c.q. filevorming?

Antwoord 1: De vraag is op dit moment niet te beantwoorden. De tel gegevens en ontwikkeling gedurende jaren zullen worden nageleverd.

Antwoord 2: Volgens de verkeerskundige berekening en gezien de wegbreedte levert dit geen probleem. Bewoners vragen expliciet naar een 2e ontsluitingsroute.

Een aantal vragen/opmerkingen tussendoor:

 • ·         Welke routing is akkoord? Nog geen enkele routing, de gemeente moet nog een afweging maken, daarbij zal de MER leidend zijn.
 • ·         Voorkeursvariant bewoners is variant 3, waarom is variant 3 afgewezen? Dat is een stedenbouwkundige afweging. Bij variant 3 wordt de bouwontwikkeling afgeremd en de recreatiewaarde van de kade beperkt.

Als 10% van het aantal bezoekers (zo’n 50.000 per jaar) per OV moet komen betekend dat extra verkeersbewegingen per taxi (=auto) en bus. Is dit meegerekend in de MER?

Antwoord: Dit is volledig meegenomen.

Tussen speeltuin en speelveld ligt de Staalstraat. Hoe wordt voorkomen dat kleine kinderen de dupe worden van het toegenomen verkeer (auto’s, bussen) aldaar? Staalstraat afgesloten houden s.v.p.

Antwoord: De staalstraat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer; mogelijk wordt er wel een bussluis gerealiseerd tbv een RET-route richting schip.

Hoe en door wie wordt geborgd dat de plannen van Onnie Tjia worden uitgevoerd zoals vandaag gepresenteerd? Gaat OBR hier van afwijken?

Antwoord: Dit ontwerp past binnen het masterplan, waarmee ook het OBR akkoord is gegaan. Dus de verwachting is dat de ontwerpen ook zo worden uitgevoerd.

Een aantal vragen/opmerkingen tussendoor:

 • ·         Wat gebeurt er met het parkeerterrein? Wat er met het granulaat gebeurt, is niet geheel duidelijk. Er wordt nog gewerkt aan het ontwerp en materialisering van het parkeerterrein. Hiervoor wordt een aparte informatieavond georganiseerd.
 • ·         De bewonersvoorkeur gaat uit naar verdiept parkeren.

Waarom in eerste instantie niet alle verkeer langs het water, en dus niet langs de woonwijk. En pas in een later stadium als er nieuwe woningen komen zoeken naar een andere oplossing?

Antwoord: Deze suggestie wordt meegenomen in besluitvorming.

Hoe groot zijn de bomen die geplant worden aan de kade?

Antwoord: 1e orde boom, dat wil zeggen een grote boom met een hoogte van 5 a 6 meter. Het zijn resistente iepen met een onderlinge afstand van 11 meter.

Kunnen wij een kopie krijgen van de plannen?

Antwoord: ja, plannen in A3 formaat worden met het verslag meegestuurd.

Kunt u nadere uitleg geven over de inrichting van het parkeerdeel bij Hanno?

Antwoord: toelichting op het rivierkwartier zal in januari plaatsvinden.

Wordt de nieuwe situatie (de komst van het schip) in de MER alleen vergeleken met de mogelijkheden in het nu geldende bestemmingsplan (industrie)? Of worden de bestaande en nieuwe woningen ook nog meegewogen? (2e Katendrechtsehaven/ Walhallalaan)

Antwoord: Ja, deze worden meegewogen.

200 dagen + 250 dagen = 800.000, wat gebeurt er met de overige dagen?

Antwoord: 200 dagen is de maximale capaciteit benodigd, daarnaast zijn er ook 250 dagen met maximale congresbezetting. Dit resulteert in een rekenkundig gemiddelde belasting op basis van maximale piekbelasting.

Is het mogelijk dat de verschillende inrichtingsplannen aan elkaar gekoppeld worden, zodat van Hillelaan tot het schip duidelijk is hoe de bezoekers van het schip moeten rijden? Ik voorzie nu, zoals de plannen gepresenteerd worden, dat mensen rechtdoor rijden in plaats van het bochtige tracé te volgen en zo in de woonwijk terecht komen en hierdoor hinder veroorzaken

Antwoord: Ja, verder wordt de route duidelijk aangegeven middels bebording.

Waarom is het schip op de voorziene locatie gepland, is er geen andere ligplaats? I.v.m. metro e.a. vervoer; overschatting (totaal aantal) bezoekers, onderschatting (probleem) bewoners

Antwoord: Vanwege het uitzicht, parkeermogelijkheid, dicht bij de stad. Dit wordt ook nader toegelicht in de MER.

Fietsers op Tolhuislaan (verlengde Brede Hilledijk) Hoe wordt hun veiligheid geborgd bij toegenomen verkeer?

Antwoord: Ja, in de nieuwe situatie zijn er fietspaden achter de parkeerplaatsen gesitueerd.

Hoofdcommentaar op voorgaande avond tevens hoofdcommentaar (schriftelijk) van de KBO was de hoofdontsluiting. De KBO is voorstander van het doortrekken van de rijbaan langs de Maashaven. Waarom wordt dit afgewezen. Het spreidt de milieulasten (geluid) gelijkmatig (variant 4 MER) en is even goed als voorkeursvariant

Antwoord: Dit is reeds diverse malen toegelicht.

Een aantal vragen/opmerkingen tussendoor:

 • ·         Krijgt de Veerlaan ook fietspaden? Ja, deze zijn wel geprojecteerd, de datum van uitvoer is echter nog onbekend
 • ·         Zijn bus en taxi bewegingen ook in de MER opgenomen? Ja.

Einde.

[weer terug naar boven]

Zie hier de vragen die gesteld en suggesties die gedaan werden tijdens de inloop bewonersbijeenkomst van 6 maart 2006 (zoals ons 22-12-2009 aangeleverd door de Deelgemeente Feijenoord en waaruit wij vanwege de privacy de namen van de vragenstellers verwijderd hebben)

Vragen/ opmerkingen:

 
Entree ook zijkanten transparant. 
Toegangsgebouwtjes zijn erg prominent aanwezig. Een open trappenhuis zou het schip mooier laten uitkomen.(eventueel alleen gesloten zijwanden laten vervallen)
– Is er nagedacht over een parkeergarage onder de grond? Lijkt me een onderzoek waard. Ontneemt veel “blik”. Denkend aan de laagbouw van de nieuwbouw, maar ook de hoogbouw westzijde. – Winkels met scheepvaartartikelen.– Ga voor al het groen op de parkeergarage.
– Hoe zit het met de aanleg van het strandje in samenhang met SSR?– Hoe wordt parkeren door bezoekers in de wijk voorkomen?– Hoe wordt uitstoot van autogassen op aan- en afleverroute gereduceerd? Idem op parkeerterrein o.a. ook transport van gedaan.– Parkeerterrein zou toch verdiept worden aangelegd?

– Hoe zit het met het lawaai van avond/nachtelijk verkeer/ einde van voorstellingen e.d.?

– Levert de SSR ook werkgelegenheid op voor Katendrecht?

– Welke plannen worden gerealiseerd t.b.v. alternatief vervoer? Pendelbussen, boten e.d.

– Heb ik als bewoner nog inspraak in de procedure of ligt alles al vast?

– Komt er een 30 km snelheid op af en aanvoer langs de kade?

– Kunnen de auto’s niet “ondergronds” gestald worden? Of onder een bebouwd dek met een luchtzuiveringsinstallatie (de lucht op de kaap is al heel slecht) met op het dek winkels of een park?– Veel bankjes aan het water!!!!– Wie en hoe voorkomen we dat het een hangjongeren plek wordt?
Ik wil graag een mooi strandje i.p.v. een vuilnisbelt! Ik ben blij met de stoomkracht waarmee Katendrecht nu opgestuwd wordt! (ss Rotterdam)  
Mooi plan! Voor een verdere ontsluiting van Katendrecht en om ‘enige’ verlichting m.b.t. de milieubescherming te bereiken is een brug van Katendrecht naar de Wilhelminapier erg gewenst! 
Het maakt voor de Kapenezen niets uit of de Rotterdam hier komt te liggen of de Karel Doorman. Het percentage mensen dat hierin is geïnteresseerd is heel laag. We worden hiermee weer opgezadeld met een prestige kwestie van enkele heren. Over een jaar of 10 is iedereen die met de H.A.L. te maken heeft gehad dood. Als je nu vraagt aan minderheden wat is de H.A.L.? Het antwoord is dan een disco of zoiets. Jammer dat alles al besloten en beslist is. 
– Hoe wordt parkeeroverlast in woonwijken tegengegaan? Er valt nu al niet te parkeren!– Wat wordt gedaan om aanvoer bezoekers met OV te bevorderen?– Veiligheid in de buurt: verlichting terrein + aan en afrit– Wordt aanvoer per metro gestimuleerd bijv. door natransport te regelen?

– Wat zijn de vorderingen met de fietsbrug?

– De markt zorgde al voor een verkeersinfarct, hoe wordt dit voorkomen (aan/afvoerroute kaap)

– Hoe word ik als bewoner verder betrokken?

Idee:

RET verzorgt transport van metro Rijnhaven naar SS Rotterdam met “Rivium” onbemande busjes Shuttle of SS Rotterdam zorgt voor toeristentreintje.

Uitgangspunten inrichtingsplan moeten blijven d.w.z.:

* Groene Kaap: Verdiept parkeren en ook binnen het terrein bomen (niet alleen er om heen)

* Autoluw (uit inrichtingsplan): daarom meer insteken op berading OV

* CO2 uitstoot verminderen: Max contigent auto’s verlagen. Geen 600 maar 300 auto’s. De rest per OV.

[weer terug naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s