terugblik

Nu de vijfjarige periode van ons project achter ons ligt, is het goed om terug te kijken. Was het een goede beslissing om destijds dit project te beginnen? Heeft het project resultaten opgeleverd en zo ja, waren die het project waard? Heeft het zin om de activiteiten voort te zetten? En zo niet, wat gebeurt er dan verder met deze site en met de stichting?

De eerste jaren dat wij (als niet-Katendrechters) op Katendrecht woonden, was alles voor ons nog nieuw. Wat opviel was dat er op Katendrecht eigenlijk maar weinig aandacht bestond voor ‘het verleden’. O.K., er waren door de tijd heen heel wat boeken en artikelen over ‘de Kaap’ geschreven en zo hier en daar waren er ook foto’s en zelfs films van het schiereiland te vinden, maar er zat maar weinig structuur in.

In 2006 kreeg HK&P – naderhand nog uitgebreid met het Verwey-Jonker Instituut – van woningbouwcorporatie Woonbron de opdracht om sociaal-economisch ‘iets moois’ voor Katendrecht te doen. Dat werd het project JES! (en naderhand werd de naam veranderd in Katendrechts Peil), gefinancierd door Woonbron, Woonstad (toen nog De Nieuwe Unie) en de deelgemeente Feijenoord. Betrokken op de wijk en ijverig als wij waren hebben wij ons aangemeld om daar een bijdrage aan te leveren. En onder de diverse suggesties die wij daar gedaan hebben was ook de suggestie om de geschiedenis van Katendrecht te structureren en digitaal inzichtelijk te maken. Het werd door de organisatie niet opgepakt. JES!/KP was überhaupt een mislukking. Natuurlijk was de door de organisatoren zélf d.d. 19 augustus 2008 uitgebrachte eindrapportage lovend (zoals bijvoorbeeld deze alinea’s uit de rapportage laten zien):

Katendrecht op koers - eindrapportage 19-8-2008

Maar iedereen wist beter. De evaluatie binnen de deelgemeente was best nog wel charmant geformuleerd, maar in feite vernietigend. Bovendien ga je niet een fase één aan om daarna te stoppen – en dát gebeurde (en vandaar dat het een eindrapportage werd). Ruim een half miljoen euro weggegooid geld, nog los van alle verloren uren van vrijwillig(st)ers:

JESdg29102008A

JESdg29102008B

JESdg29102008C

Heel wat succesvoller was de – toen al bestaande, maar níet vooraf door HK&P c.a. geconsulteerde – werkgroep Levendig en Leuk, bestaande uit (zowel oorsponkelijke als nieuwe) Katendrechtse bewoners, onder auspiciën van de Katendrechtse Bewonersorganisatie KBO. Diverse voor de wijk interessante projecten zijn door deze werkgroep geïnitieerd. Toen het steeds slechter met JES!/KP ging is er (in februari 2009) nog een poging gedaan om in het belang van Katendrecht tot een samenwerking tussen Levendig en Leuk en JES!/KP te komen, maar omdat laatstgenoemde groep ondanks de negatieve evaluatie nog over heel wat subsidie beschikte, bleek zo’n samenwerking niet haalbaar.

L&L aanpak

In de loop van 2008 hebben wij ook aan Levendig en Leuk – waarvan een van ons ondertussen een actief lid geworden was – het voorstel gedaan om als een van de projecten wat meer structuur in de beschikbare informatie over de geschiedenis van ons aller woonplek te brengen. Wij hadden een en ander ondertussen ook nader uitgewerkt, inclusief de opzet van een onder de vigeur van Levendig en Leuk opererende stichting. Maar zo’n stichting werd niet gezien als een activiteit die nu aanstonds binnen de doelstelling viel. (Overigens zijn ondertussen zowel (eerst) JES!/KP als (enkele jaren daarná) Levendig en Leuk opgehouden te bestaan). Zodat wij hebben besloten om dan zélf maar zoiets op te zetten. Na enkele maanden voorbereiding werd november 2008 met een proefsite begonnen. Het jaar daarop werd de ‘echte’ site in de lucht gebracht en op 8 december van dat jaar werd een en ander ook geformaliseerd met de oprichting van de Stichting Historisch Katendrecht. Die datum was ook de start van onze vijfjarige projectperiode.

Opvallend was dat niet alleen weinig medewerking kwam van genoemde werkgroepen JES!/KP en LenL, maar ook andere daarná ontstane initiatieven (als Chinees Meisje, Nacht van de Kaap, China op de Kaap, RAW Art Fair of Verhalenhuis Belvédère) richtten zich op hun eigen aanpak. Wél werd soms informatie en materiaal gevraagd (en dus zelden aangeboden) en zo nu en dan kwamen wij zelfs onze teksten en foto’s ongevraagd en soms ook letterlijk bij andere projecten tegen. An sich geen probleem – want ons doel was immers om méér informatie over Katendrecht vrijelijk beschikbaar te stellen – maar het was dus wel opvallend.

Eveneens opvallend was het wantrouwen van velen om materiaal zelfs maar eventjes aan onze stichting beschikbaar te stellen om daar een kopie van te kunnen maken. Het leek wel of men dacht dat wij daar dan ‘het grote geld’ mee zouden verdienen. Naderhand bleek dat dit wantrouwen was ontstaan omdat ergens in de loop van de 2oste eeuw diverse uitgevers van fotoboeken ons al vóór waren geweest, maar die foto’s vaak niet hadden teruggegeven en niet minder vaak zelfs de negatieven hadden gevraagd (én gehouden, waarmee deze uitgevers opeens de formele eigenaars van de foto’s waren geworden en daarmee ook over het copyright beschikten). Die ervaring had ook de Katendrechtse Bewonersorganisatie KBO, toen in 1999 ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Katendrecht een CD-rom met oude foto’s werd uitgebracht. Plus dat heel veel beeldmateriaal dat bij antiquariaten, archieven e.d. en ook bij particulieren berust (nog) onder enigerlei vorm van copyright valt.

Des te prettiger dat er tóch diverse instellingen én particulieren bereid waren om bij elkaar dusdanig interessant materiaal beschikbaar te stellen dat het daarmee mogelijk was om een redelijk representatief beeld van Katendrecht door de jaren heen op de site te zetten. Natúúrlijk is er best nog materiaal dat wij graag zouden willen toevoegen, maar hetgeen in de afgelopen vijf jaar is verzameld doet recht aan de bekende 80/20 regel. Zodat wij, alles overziende, niet ontevreden zijn over het bereikte resultaat. En wat veel belangrijker is: ook de bezoekers van onze website zijn die mening toegedaan.

Tegelijkertijd zijn zowel die 80/20 regel als de ervaringen van afgelopen jaren er de oorzaak van dat wij ons projet niet verlengen en evenmin een nieuw project op of over Katendrecht beginnen. Ook al omdat de ervaring geleerd heeft dat er niet alleen weinig animo was om materiaal aan te reiken, maar dat er ook maar zeer weinigen waren die bereid waren om op een andere wijze aan ons project mee te werken (bijvoorbeeld door oude telefoonboeken door te spitten op Katendrechtse straten) of door een (bescheiden) bijdrage in de kosten te leveren (en dat zelfs niet toen wij de ludieke actie startten om een jaarlijkse donatie ter grootte van de big mac index te vragen), terwijl er omgekeerd iedere week toch wel een aantal keren om ónze medewerking werd gevraagd. Dat was en is dus duidelijk.
Dat houdt ook in dat wij hetgeen wij hebben uitgewerkt en nu beschikbaar stellen níet aan anderen gaan overdragen. Niet uit onwil, maar door ervaring wijs geworden willen wij niet het risico lopen dat de huidige gratis beschikbare informatie niet meer op deze wijze toegankelijk is.  En wie tóch iets moois voor of over Katendrecht wil doen, kan natuurlijk ook zélf een site opzetten, artikelen schrijven, wandelingen organiseren, lezingen houden, et cetera. Waarbij waar gewenst immers altijd gebruik kan worden gemaakt van verwijzingen naar hetgeen op onze site en beeldbank staat opgeslagen.

Om ervoor te zorgen dat het materiaal zo lang mogelijk – zeg maar: ‘eeuwig’ – beschikbaar blijft, zijn wij van het eigen domein ‘historischkatendrecht’ met site, overgestapt op een gratis partitie van WordPress: https://historischkatendrecht.wordpress.com. Ook het materiaal op http://youtube.com/histokatendrecht kost geen geld. Alleen onze beeldbank op http://picasaweb.com/historischkatendrecht vergt (sinds de nieuwe policy van Google) een bescheiden jaarlijkse bijdrage. Zodat wij de komende periode nog wel zullen zorgen dat wij deze beeldbank dusdanig gaan ‘uitkleden’ dat ook deze gratis kan worden en dus kan blijven bestaan (en de daar dan niet meer te plaatsen foto’s krijgen een plekje op de WordPress partitie – zodat we op dit punt nog wel enige tijd werk hebben).

Sinds Google halverwege 2016 gestopt is met het onderhouden van Picasaweb, moesten alle verwijzingen worden aangepast. Bovendien is de bewaarversie van Picasaweb veel beknopter (zodat niet alle oorsponkelijke info meer beschikbaar is) én er kan niets meer worden toegevoegd of gewijzigd. Het zij zo …
Daarom zullen eventuele hierná beschikbare foto’s niet meer via de beeldbank maar op de betreffende pagina van deze website beschikbaar komen.

Ook de stichting laten wij voortbestaan. Want omdat sinds enkele jaren de Kamer van Koophandel geen jaarlijkse bijdrage meer vraagt, kost dat voortbestaan dus ‘geen brood’.

[weer terug naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s